هاست دانلود خارج

هاست دانلود پلان 10 گیگابایت خارج
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست دانلود پلان 100 گیگابایت خارج
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست دانلود پلان 20 گیگابایت خارج
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست دانلود پلان 200 گیگابایت خارج
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست دانلود پلان 50 گیگابایت خارج
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد دیتابیس
 • ندارد نصب سیستم مدیریت محتوا