هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس پلان 50 مگابایت ایران
 • 50مگابایت فضا
 • 6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 100 مگابایت ایران
 • 100مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 200 مگابایت ایران
 • 200مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 300 مگابایت ایران
 • 300مگابایت فضا
 • 17 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 500 مگابایت ایران
 • 500مگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 1 گیگابایت ایران
 • 1000مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 2 گیگابایت ایران
 • 2000مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا
هاست لینوکس پلان 5 گیگابایت ایران
 • 5000مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود دیتابیس
 • رایگان نصب سیستم مدیریت محتوا