یافتن محصولها و سرویس ها

هاست لینوکس پلان 50 مگابایت ایران
فضا:50مگابایت
ترافیک ماهیانه:6 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

20,000 ریال ماهانه
150,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 100 مگابایت ایران
فضا:100مگابایت
ترافیک ماهیانه:10 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

25,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 200 مگابایت ایران
فضا:200مگابایت
ترافیک ماهیانه:15 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

35,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 300 مگابایت ایران
فضا:300مگابایت
ترافیک ماهیانه:17 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

45,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 500 مگابایت ایران
فضا:500مگابایت
ترافیک ماهیانه:30 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

55,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 1 گیگابایت ایران
فضا:1000مگابایت
ترافیک ماهیانه:60 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

105,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 2 گیگابایت ایران
فضا:2000مگابایت
ترافیک ماهیانه:200 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

155,000 ریال ماهانه
1,505,000 ریال سالانه
هاست لینوکس پلان 5 گیگابایت ایران
فضا:5000مگابایت
ترافیک ماهیانه:100 گیگابایت
پارک دامین:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
دیتابیس:نامحدود
نصب سیستم مدیریت محتوا:رایگان

350,000 ریال ماهانه
3,500,000 ریال سالانه